Pred príchodom na STK na vozidle skontrolujte alebo si nechajte skontrolovať:

 • Stav rozvodového mechanizmu.
 • Hladinu oleja, interval výmeny olejovej náplne, únik oleja.
 • Únik paliva a ostatných prevádzkových médií.
 • Stav paliva – rozsvietená kontrolka rezervy paliva, dobíjania akumulátora, palubnej diagnostiky (OBD) je pri EK hodnotená ako dôvod na nespôsobilosť vozidla.
 • Stav a úroveň znečistenia vzduchového filtra (sú veľmi častou príčinou vysokej dymivosti).
 • Stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia. Netesnosti alebo ich následok (napr. kyslík vo výfukových plynoch a pod.) sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla.
 • Vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla, funkčnosť kontrolných svetiel, signalizáciu porúch, funkčnosť znižovania sklonu predných svetlometov (korektor sklonu).
 • Brzdovú sústavu vozidla – stav, funkčnosť, účinnosť, súmernosť pôsobenia, teplotu varu brzdovej kvapaliny.
 • Nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia, pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia.
 • Predné sklo vozidla (poškodené predné sklo v priemere nad 20 mm je dôvodom na nespôsobilosť vozidla).
 • Tieniace fólie môžu byť len schváleného typu a na vozidle sa môžu aplikovať len na schválených miestach.

Povinná výbava vozidla.

 • Lekárnička – motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3, osobné vozidlá, nákladné vozidlá,
  autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné – dôležitá je expiračná doba a úplný obsah lekárničky.
 • Prenosný výstražný trojuhoľník – osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. Musí byť homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27 .
 • Bezpečnostný reflexný odev – osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) je stanovené, že bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla a spĺňať technickú normu pre výstražné odevy.
 • Náhradné koleso, zdvihák, náradie na demontáž kolesa – osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy – touto povinnou výbavou nemusia byť vozidlá vybavené, ak ide o vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou jazdu aj po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (napr. Run-flat), vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u autobusov a nákladných vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky, mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa. Prípojné vozidlá nad 750 kg a prípojné vozidlá za traktory s konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h musia byť tiež vybavené náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru. Jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Touto povinnou výbavou nemusia byť tieto prípojné vozidlá vybavené, ak ide o vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky alebo vozidlá sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.
 • Zakladací klin – pre motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.
 • Hasiaci prístroj – pre nákladné vozidlá nad 3,5 t, autobusy s počtom do 22 miest na sedenie, traktory a pracovné stroje samohybné je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg, a autobusy s počtom nad 22 miest na sedenie je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg. Vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg. Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste a aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá, že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:

 • „Technický preukaz“ a „Osvedčenie o evidencii vozidla“ (nestačí tzv. „malý technický preukaz“) – doklady vydávané do 1.3.2005,
 • alebo „Osvedčenie o evidencii vozidla“ formátu A4 – vydávané od 1.3.2005 do 1.6.2010,
 • alebo „Osvedčenie o evidencii“ časť II. (tlačivo formátu A4) – najnovší vzor dokladov vydávaných od 1.6.2010.
 • Ak boli doklady od vozidla zadržané, je potrebné predložiť potvrdenie o ich zadržaní a kópiu zadržaných dokladov.
 • „Potvrdenie o dezinfekcii“, ak je vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, infikovaných pacientov.
 • Pri opakovanej TK Protokol z predchádzajúcej TK.

Bez predloženia uvedených dokladov nesmie byť vozidlo na kontrolu prijaté.

Technická kontrola.

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.
Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom.
Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo technik technickej kontroly alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla; rovnako to platí, aj ak niektorý z kontrolných úkonov je potrebné vykonať mimo kontrolnej linky.
Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Druhy technických kontrol:

 • technická kontrola pravidelná,
 • technická kontrola zvláštna,
 • technická kontrola administratívna,
 • opakovaná technická kontrola.

Dôvody pre nevykonanie technickej kontroly:

 • nemožno naštartovať motor vozidla,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
 • vozidlo má poruchu na plynovom zariadení,
 • prevádzkovateľ vozidla pred technickou kontrolou nepredloží ustanovené doklady.

Hodnotenie vozidla pri technickej kontrole

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas technickej kontroly.

Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

 • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke – ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa technickou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť (ľahké chyby – nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie),
 • dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke – ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole. Ak sa opakovanou technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke (vážne chyby – môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie, alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky),
 • nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke – ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná chyba (nebezpečné chyby – predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie).

Doklady o vykonaní technickej kontroly:

 • vyznačený Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola.
 • vyznačené Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola.
 • vyznačená (perforovaná) Kontrolná nálepka technickej kontroly.

Emisná kontrola.

Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržiavanie podmienok a emisných limitov motora ustanovených vykonávacím právnym predpisom.
Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté, prevádzkované podľa § 44 ods. 7 a v technickom stave umožňujúcom vykonať emisnú kontrolu bez poškodenia vozidla, pracoviska emisnej kontroly alebo zdravia osôb prítomných pri emisnej kontrole.
Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.
Počas emisnej kontroly sa nesmie mazať chybová pamäť OBD, nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo.
Meranie obsahu škodlivín vo výfukových plynoch sa vykonáva na schválených zariadeniach s automatizovaným postupom merania, ktoré sú pravidelne kalibrované. Limity sú pre každé vozidlo stanovené výrobcom a preberajú sa automaticky z centrálnej databázy poverenej technickej služby.

Druhy emisných kontrol:

 • emisná kontrola pravidelná,
 • emisná kontrola zvláštna,
 • emisná kontrola administratívna,
 • opakovaná emisná kontrola.

Dôvody pre nevykonanie emisnej kontroly.

 • nemožno naštartovať motor vozidla,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,v
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
 • prevádzkovateľ vozidla pred emisnou kontrolou nepredloží ustanovené doklady.

Hodnotenie vozidla pri emisnej kontrole

Pri emisnej kontrole sa emisný stav motorového vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly.

Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

 • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke – ak sa emisnou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa emisnou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť (ľahké chyby – nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie),
 • dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke – ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke (vážne chyby – môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie, alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky),
 • nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke – ak emisnou kontrolou bola zistená nebezpečná chyba (nebezpečné chyby – predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie).

Doklady o vykonaní technickej kontroly:

 • vyznačený Protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola.
 • vyznačené Osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola.
 • vyznačená (perforovaná) Kontrolná nálepka emisnej kontroly.

Čas na výkon TK, EK.

 • Minimálny čas, ktorý si treba rezervovať na obe kontroly, je jedna hodina.
 • Skutočný čas na výkon kontrol závisí však od mnohých faktorov a môže sa v niektorých prípadoch podstatne predĺžiť, hlavne pri emisnej kontrole.

Sankcie za neabsolvovanie povinnej technickej a emisnej kontroly.

Vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú alebo technickú kontrolu, je považované za nespôsobilé. Použitím nespôsobilého vozidla v cestnej premávke sa dopúšťate priestupku a vystavujete sa riziku priameho postihu pri cestnej kontrole, regresu poisťovní v prípade uplatňovania nároku na náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode alebo pokuty od okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (príslušného podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby).
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke hovorí, že okresný úrad uloží tomu, kto nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote pravidelnej technickej alebo emisnej kontrole pokutu 165 eur (ak vozidlo podlieha súčasne technickej aj emisnej kontrole, a nebola vykonaná žiadna z nich, potom je pokuta uložená za každý správny delikt osobitne) bez ohľadu na to, či je vozidlo prevádzkované alebo nie (Ak bola pokuta uložená za nepodrobenie vozidla technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu je na platobný účet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty a zároveň v tejto lehote vozidlo je a) podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze, b) vyradené z evidencie, c) odhlásené do cudziny alebo d) dočasne vyradené z evidencie.). Odporúčame vám preto vo vlastnom záujme dodržiavať zákonné lehoty kontrol alebo vozidlo, s ktorým nejazdíte, dočasne vyradiť z evidencie. Za nevykonanú administratívnu kontrolu (ak vám chýba nálepka alebo osvedčenie) uloží okresný úrad pokutu 66 EUR.