ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:

 • „Technický preukaz“ a „Osvedčenie o evidencii vozidla“ (nestačí tzv. „malý technický preukaz“) - doklady vydávané do 1.3.2005,
 • alebo „Osvedčenie o evidencii vozidla“ formátu A4 - vydávané od 1.3.2005 do 1.6.2010,
 • alebo „Osvedčenie o evidencii“ časť II. (tlačivo formátu A4) - najnovší vzor dokladov vydávaných od 1.6.2010.
 • Ak boli doklady od vozidla zadržané, je potrebné predložiť potvrdenie o ich zadržaní a kópiu zadržaných dokladov.
 • „Potvrdenie o dezinfekcii“, ak je vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, infikovaných pacientov.
 • Platný doklad o emisnej kontrole - platí len pre technické kontroly.
 • Pri opakovanej TK Protokol z predchádzajúcej TK.
Bez predloženia uvedených dokladov nesmie byť vozidlo na kontrolu prijaté.

Technický stav vozidla pred kontrolou.

Vozidlo musí byť pristavené na kontrolu v „riadnom technickom stave“ - §21, ods.1 zákona 725/2004 Z. z. Technický stav vozidla a motora musí umožniť kontrolu všetkých systémov a komponentov podľa platnej metodiky. Za poškodenie motora či vozidla spôsobené zlým technickým stavom, skrytou chybou alebo nekontrolovateľným správaním sa vozidla vykonávateľ kontroly nezodpovedá.

Povinná výbava vozidla.

 • lekárnička (skontrolujte úplnosť a stav obsahu, expiračnú dobu). Staré lekárničky (bez Karty prvej pomoci) možno používať len do doby expirácie,
 • náhradné koleso, klúč na skrutky/matice kolies, zdvihák , ak je potrebné,
 • bezpečnostný odev (reflexná vesta),
 • výstražný trojuholník.

Dôvody pre nevykonanie technickej (emisnej) kontrolu.

 • nepredloženie predpísaných dokladov,
 • nemožno naštartovať motor,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
 • vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

Prítomnosť majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla.

Pri kontrole musí byť ( podľa Zákona 725/2004 Z. z. §49 ods.9) prítomný majiteľ, prevádzkovateľ alebo vodič vozidla.

Čas na výkon TK, EK.

 • Minimálny čas, ktorý si treba rezervovať na obe kontroly, je jedna hodina.
 • Skutočný čas na výkon kontrol závisí však od mnohých faktorov a môže sa v niektorých prípadoch podstatne predĺžiť, hlavne pri emisnej kontrole.

Opakovaná TK.

Pri opakovanej TK sa kontrolujú len tie skupiny, kde boli zistené chyby. Opakovanú TK je možné vykonať do 30 dní. Po tomto termíne sa vykonáva TK v plnom rozsahu.

Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly.

Vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú alebo technickú kontrolu, je podľa zákona 725/2004 Z. z. považované za nespôsobilé. Použitím nespôsobilého vozidla v cestnej premávke sa dopúšťate priestupku a vystavujete sa riziku priameho postihu pri cestnej kontrole, regresu poisťovní v prípade uplatňovania nároku na náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode alebo pokuty od obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (príslušného podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby). Pracovníci úradov majú prístup do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel, do ktorého STK priebežne v reálnom čase zaznamenávajú výsledok každej technickej kontroly kdekoľvek na Slovensku. Vedia teda zistiť, či má vozidlo platnú technickú kontrolu.
Novelizácia zákona 725/2004 Z. z., ktorá vstúpila do platnosti 1.2.2012, hovorí, že obvodný úrad dopravy uloží tomu, kto nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote pravidelnej technickej alebo emisnej kontrole, pokutu 166 eur (ak vozidlo podlieha súčasne technickej aj emisnej kontrole, a nebola vykonaná žiadna z nich, potom je pokuta uložená za každý správny delikt osobitne) bez ohľadu na to, či je vozidlo prevádzkované alebo nie. Odporúčame vám preto vo vlastnom záujme dodržiavať zákonné lehoty kontrol alebo vozidlo, s ktorým nejazdíte, dočasne vyradiť z evidencie. Za nevykonanú administratívnu kontrolu (ak vám chýba nálepka alebo osvedčenie) uloží obvodný úrad pokutu 66 EUR.STK Skalica: image 1 0f 3 thumb STK Skalica: image 2 0f 3 thumb STK Skalica: image 3 0f 3 thumb

Copyright © 2013 STK Skalica
Powered and created by STK Skalica | HTML 5.0 | CSS 2